ALV SV Hoedekenskerke

Algemene Ledenvergadering afdeling Voetbal: donderdag 12 oktober

Via deze weg nodigen we je van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van de afdeling Voetbal op donderdag 12 oktober. De ALV start om 20.45 uur in de kantine van SV Hoedekenskerke op sportpark de Kouter. Je komst wordt zeer op prijs gesteld en gewaardeerd.

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen algemene ledenvergadering 2016
 4. Jaarverslag 2016 – 2017
 5. Financieel jaarverslag 2016 – 2017
 • Balans, Verlies & Winstrekening 2016 – 2017
 • Verslag kascontrolecommissie
 • Benoeming kascommissieleden: één aftredend lid Jan Verbart. Tom van Galen is nog 1 jaar commissielid.
 • Begroting 2017 – 2018 en vaststellen contributie
 1. Verkiezing bestuursleden
 • Aftredend en herkiesbaar¹: Jesper Stoel
 • Aftredend en herkiesbaar¹: Jan Paulusse
 • Aftredend en niet herkiesbaar: André de Pree

Conny Bitter wordt voorgedragen door het bestuur als nieuwe penningmeester (ad interim) voor de vacante positie van André de Pree.

 1. Samenwerking / fusie VV Kwadendamme
 2. Rondvraag
 3. Afsluiting


Extra agendapunten of vragen?
Vragen en eventuele extra agendapunten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de secretaris Jan Paulusse tot vijf dagen vóór de algemene ledenvergadering afdeling voetbal. De algemene ledenvergadering is toegankelijk voor alle jeugd- en seniorleden evenals de ouders van de jeugdleden. Stemrecht geldt in overeenstemming met statuten/huishoudelijk reglement van de afdeling voetbal van de sportvereniging Hoedekenskerke.

¹ Tegenkandidaten kunnen bij één van de bestuursleden worden aangemeld tot 30 minuten voor aanvang van de algemene ledenvergadering.

We hopen je graag volgende week donderdag te mogen begroeten! Veel voetbalplezier gewenst dit weekend!

Met vriendelijk groet,

Namens het bestuur van SV Hoedekenskerke,

Jan Paulusse (secretaris)