Dinsdag 18 april: Algemene Ledenvergadering Afdeling Gymnastiek

Dinsdag 18 april: Algemene Ledenvergadering Afdeling Gymnastiek

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering: Afdeling Gymnastiek

Via deze weg nodigen we je van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van de afdeling gymnastiek op dinsdag 18 april. De ALV start om 20.00 uur in de kantine van SV Hoedekenskerke op sportpark de Kouter. Je komst wordt zeer op prijs gesteld en gewaardeerd.

Hieronder vind je de agenda voor de vergadering:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Notulen ledenvergadering 2016
  3. Jaarverslag 2016
  4. Financieel verslag
  5. Verslag kascommissie
  6. Ingekomen stukken
  7. Vaststellen contributie seizoen 2017/2018
  8. ( her) benoeming bestuursleden

  Aftredend en niet herkiesbaar, Ad Schouwenaar

  1. Wat verder ter tafel komt
  2. Rondvraag
  3. Sluiting

Vragen en eventuele extra agendapunten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de secretaris Jan Lukasse tot vijf dagen vóór de algemene ledenvergadering afdeling gymnastiek. De algemene ledenvergadering is toegankelijk voor alle jeugd- en seniorenleden evenals de ouders van de jeugdleden. Stemrecht geldt in overeenstemming met statuten/huishoudelijk reglement van de afdeling gymnastiek van de sportvereniging Hoedekenskerke.
* Tegenkandidaten kunnen bij één van de bestuursleden worden aangemeld tot 30 minuten voor aanvang van de algemene ledenvergadering.