Bestuursupdate Fusietraject

Beste leden,

Tussen alle Corona perikelen door werken we met beide verenigingen hard aan het fusietraject.
Sportief zijn we het nieuwe seizoen goed van start ondanks alle Corona perikelen, maar ook bestuurlijk staat dit jaar veel te gebeuren. Hieronder een update van de stand van zaken. 

Fusietraject 
Op de achtergrond zijn we druk bezig met de vervolgstappen in het fusietraject. Door de Corona crisis moesten we de fusie een jaar uitstellen, maar we richten ons op de toekomst en hopen de komende maanden, samen met jullie, de benodigde stappen te zetten.

Hoe zat het ook alweer?
Zoals iedereen weet, is op 1 januari 2019 de nieuwe vereniging Sportvereniging Hoedekenskerke opgericht, een samensmelting van afdelingen Voetbal, Tennis en Gymnastiek. Conform de statuten, dient binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar (2019) een Algemene Ledenvergadering plaats te vinden. Op 9 c.q. 16 maart 2020 was deze jaarvergadering gepland. I.v.m. Corona heeft in 2020 de jaarvergadering tot nu toe niet plaats kunnen vinden. De datum van 9 maart is statutair komen te vervallen, aangezien de 2e vergadering binnen 4 weken plaats zou moeten hebben gevonden.

Algemene Ledenvergadering SV Hoedekenskerke
Conclusie is dus dat er in 2020, uiteraard met inachtneming van de Corona regels, een Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden. Belangrijkste punt is natuurlijk de opheffing van SV Hoedekenskerke, oftewel de fusie met Kwadendamme. Deze fusie dient tenminste gesteund te worden door twee/derde van de aanwezige leden. Op voorwaarde dat minimaal 75% van ALLE leden aanwezig is. Mocht dit aantal niet gehaald worden, dan zal er binnen 4 weken een tweede Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. Hier zal dan, ongeacht het aantal aanwezigen, een beslissing over de fusie genomen worden. Daarnaast dienen de leden de nieuwe statuten en huishoudelijke reglement goed te keuren en worden alle verdere, verplichte agendapunten behandeld. 

Uiteraard ontvang je binnenkort een uitnodiging voor deze vergadering(en). De datums zijn al wel bekend, deze kun je alvast in de agenda noteren: 9 en 21 november. Hoe deze vergaderingen precies plaats gaan vinden, met de huidige ontwikkelingen van het coronavirus, wordt in de aparte uitnodiging vermeld.

Algemene Ledenvergadering VV Kwadendamme
De uitkomst van de laatste ALV staat nog steeds (aan alle voorwaarden is voldaan), maar Kwadendamme heeft besloten om ook dit jaar nog een ALV te organiseren. 

Uiteraard ontvang je binnenkort een uitnodiging voor deze vergadering(en).

Nieuwe naam, logo & clubkleuren
De naam van onze nieuwe vereniging, samen met het nieuwe clublogo, zal spoedig bekend gemaakt worden. Deze zijn zo goed als klaar. We houden jullie dus nog eventjes in spanning.Daarnaast zijn de shirts met de nieuwe clubkleuren in ontwikkeling. We zijn erg enthousiast over de eerste previews, maar we zijn er nog niet. De komende weken wordt er meer duidelijk. Ook hoe we dit willen presenteren aan alle leden, We houden je op de hoogte.

Planning Fusietraject
Hieronder het tijdspad dat we voor ogen hebben om de fusie succesvol af te ronden. Deze stappen moeten we conform de statuten en reglementen van de KNVB én KNLTB te doorlopen.

Oktober
Verzending uitnodiging met agenda voor Buitengewone Algemene Ledenvergadering van SV Hoedekenskerke.

November
Buitengewone Algemene Ledenvergadering van SV Hoedekenskerke, waarin het definitieve fusievoorstel wordt besproken. Bij VV Kwadendamme vindt er een reguliere Algemene Ledenvergadering plaats. 

Januari
Presentatie nieuwe website, tenues én nieuwjaarsreceptie.

Februari
Verzending uitnodiging en agenda voor de bijzondere gezamenlijke ledenvergadering van beide verenigingen, waarin  het beleidsplan en de begroting wordt voorgelegd en waarin de bestuursverkiezing plaats zal vinden.

Maart / April
Bijzondere gezamenlijke ledenvergadering van beide verenigingen met agendapunten:
– Goedkeuring beleidsplan
– Begroting
– Bestuursverkiezing
– Indienen formulier verzoek tot goedkeuring fusie bij de KNVB (voor 1 mei)
– Opdracht geven tot verplichte plaatsing advertentie in dagblad (in verband met mogelijke schuldeisers) + definitief fusievoorstel deponeren bij KVK

Mei
Passeren akte bij de notaris waarmee de fusie officieel bekrachtigd wordt.

Juni
We gaan verder als nieuwe vereniging met een nieuw naam, logo en clubkleuren.

We blijven op 2 accommodaties voetballen.

We houden jullie op de hoogte van de voortgang per mail, social media en de website.

Vragen, opmerkingen of andere zaken?

Aarzel niet om contact op te nemen met de vertegenwoordigers van de Fusiecommissie: Gert-Jan Kaptein (SVH) en/of Ruud de Jonge (KWD).

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van SV Hoedekenskerke en VV Kwadendamme